News

ชป.สั่งเข้มตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ พร้อมช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง

13/10/2020

ตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร เข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจากอุทภัยอย่างสุดกำลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำตลอดจนมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นั้น กรมชลประทาน ได้บูรณาการและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายปกครองในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำแผนเตรียมความพร้อม ตลอดจนวางแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ โดยมีการกำหนดพื้นที่ กำหนดคน พร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากร เครื่องจักร เครื่องมือ ให้พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนได้ในทันที

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้นทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นศูนย์ติดตาม ประสานงาน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่นั้นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
ทั้งนี้ ขอให้ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตลอดจนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply