Daily Archives

03/10/2020

News

พระราชดำริ พัฒนาสระบ่อดินขาว สนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่

03/10/2020

กรมชลประทาน ร่วมพัฒนาสระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจิน […]…