Daily Archives

07/10/2020

News

ชป.ระบายน้ำลดระดับเก็บกักช่วยราษฎรที่ยังอยู่ในพื้นที่อ่างฯโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ

07/10/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนโป่งขุนเพชร เพื่อกักเก็บน้ำหลังการก่อสร้างเสร็จ ทำให้เกิดน้ำท่วมเส้นทางเข้าออกและบ้านเรือนชาวบ้านห้วยทับนายน้อย นั้น นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นได้ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 พบว่าน้ำได้เอ่อท่วมเส้นทางสัญจรของราษฎรบริเวณคุ้มบ้านห้วยทับนายน้อย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งราษฎรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิการครอบครองเข้าอยู่อาศัยและการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ โดยก่อนหน้าที่จะเริ่มเก็บกักน้ำตามนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น…