News

กรมส่งเสริมสหกรณ์แจงกรณีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดระเบียบการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ เมื่ออายุครบ 60 ปี

28/03/2023

หวังให้คนรุ่นต่อไปเข้ามาสืบทอดบริหารงานสหกรณ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงถึงกรณีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับ […]…