Browsing Tag

CPF

News

ซีพีเอฟ ยึดแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ใช้ข้าวโพดระบุที่ปลูกถูกต้อง 100% พร้อมส่งเสริมเกษตรกร เติบโตไปด้วยกัน

25/03/2021

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นใส่ใจการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบทุกขั้นตอน เน้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างโปร่งใส ยืนยันใช้วัตถุดิบข้าวโพดจากแหล่งผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตด้วยการปลูกแบบถูกวิธี มีรายได้มั่นคง ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจสร้างความยั่งยืน ทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกัน ซีพีเอฟ โดย บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเติบโตไปด้วยกัน ตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน โดย ซีพีเอฟ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคู่ค้าในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร…