News

ซีพีเอฟจัดอบรมเข้มผู้เลี้ยงหมูรายย่อยปราจีนบุรี มุ่งป้องกัน ASF

21/08/2019

ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ ซีพีเอฟ และบริษัทอินเตอร์เวท (ประเทศไทย) จัดอบรมผู้เลี้ยงหมูรายย่อย “เข้าใจ รู้ทัน ป้องกัน ASF ในสุกร” มีเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 120 คน มาจาก 7 อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ASF ในสุกร โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยนำไปใช้ในฟาร์มอีกด้วย

นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จังหวัดปราจีนบุรีมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มขนาดเล็กตื่นตัว ตระหนักถึงผลกระทบของโรคและร่วมกันเฝ้าระวังรวมถึงเตรียมความพร้อมป้องกันโรคอย่างเข้มแข็ง ซึ่งทางจังหวัดปราจีนบุรี ได้ติดตามสถานการณ์และประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการป้องกันโรคระบาดอย่างเต็มที่ ป้องกันขั้นสูงสุดไม่ให้เกิดโรค สร้างเครือข่ายป้องกัน และควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

น.สพ.วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรเฝ้าระวังป้องกันโรค ตั้งแต่การแจ้งข่าวสาร จนถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ให้เพิ่มประสิทธิภาพรับมือโรค ASF และควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอย่างทั่วถึง วันนี้ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ ได้แนะนำวิธีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย การสังเกตอาการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องโรค และรู้วิธีป้องกันไม่ตื่นตระหนก และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจะต้องขึ้นทะเบียนในเครือข่าย ให้ทางปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีได้ช่วยดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยต่อไป

ด้าน น.สพ.พิทักษ์พงษ์ คุ้มศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรค ASF เป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านทั้ง กัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนมา ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มียา หรือวัคซีนป้องกันได้เลย เป็นโรคที่ทางกรมปศุสัตว์ควบคุม ถ้าหากฟาร์มไหนมีการติดเชื้อจะต้องหยุดเลี้ยงสุกร และต้องทำลายสุกรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้ร่วมจัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยหลายจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี นับเป็นจังหวัดที่ 4 ของภาคตะวันออก ต่อจากจังหวัดสระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับความสนใจและตื่นตัวกับโรคนี้มาก ส่งผลดีทั้งด้านการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรค ASF ช่วยให้ทราบถึงข้อมูลสำคัญการเลี้ยง เช่น จำนวนตัว พิกัดของผู้เลี้ยงหมูรายย่อย นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและเตรียมพร้อมควบคุมโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ#

No Comments

    Leave a Reply