Daily Archives

19/10/2020

News

ส.ป.ก. จัดสรรพื้นที่ คทช.-ส.ป.ก.4-01 จ.อุทัยธานี – จ.นครสวรรค์หนุนรวมกลุ่มบริหารจัดการผ่านระบบสหกรณ์ ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

19/10/2020

ส.ป.ก.เดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม และปัญหาการรุกที่ป่าสงวน หวังประชาชนใช้พื้นที่ทำเกษตร พร้อมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกป่าวนเกษตร โดยมีการสนับสนุนพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ อาทิ ไม้สัก, พยูง, ยางนา และยูคาลิปตัส สร้างรายได้ตลอดทั้งปี ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล นำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี…