Daily Archives

20/10/2020

News

เลขานุการ รมว.กษ. ชี้แจงกรณีกระแสข่าวการวิ่งเต้นตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยัน รมว.กษ. ไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด

20/10/2020

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่มีข่าวการวิ่งเต้นแต่งตั้งตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะนับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เข้ามารับตำแหน่งเป็นระยะเวลา 1 ปีกว่า อยากให้สอบถามกับข้าราชการทุกคนว่ามีการซื้อขายตำแหน่งจริงหรือไม่ เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบายอย่างชัดเจนในวันที่เข้ารับตำแหน่งว่าจะไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด ถือเป็นนโยบายที่สำคัญ และถือปฏิบัติมาโดยตลอด ซึ่งจากประเด็นที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานว่างลง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.ทองเปลว กองจันทร์) จึงได้เสนอแนะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน…