Daily Archives

17/10/2020

News

รมว.กษ. นำผู้บริหาร กษ. พบปะกลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอไทรน้อย

17/10/2020

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะกลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอไทรน้อย จังห […]…