News

ชป.ขานรับข้อสั่งการ รมว.ธรรมนัสฯ เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก

20/04/2024

 

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้เมืองจันทบุรี ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (คลองวังโตนด , แม่น้ำจันทบุรี) ลุ่มน้ำโตนเลสาป (คลองเวฬุ , คลองพระพุทธ) และลุ่มน้ำบางปะกง(คลองพระสทึง) ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญๆ อาทิ ทุเรียน มังคุด และเงาะ เป็นต้น

จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดให้กับเกษตรกร โดยในเบื้องต้นให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจัดส่งรถบรรทุกน้ำ 20 คัน ขนน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนำไปเพาะปลูกได้อย่างเพียงพอจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังได้วางแผนก่อสร้างทำนบชั่วคราว พร้อมเสริมสันฝายในลำน้ำให้สูงขึ้น สำหรับเก็บกักน้ำไว้เป็นช่วงๆ รวมทั้งขุดชักร่องน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้น้ำไหลได้สะดวกสามารถสูบน้ำไปใช้ได้ ลดความเสี่ยงต่อผลผลิตเสียหายจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ได้มากที่สุด

No Comments

    Leave a Reply