News

“ม.กรุงเทพธนบุรี” จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ชูการศึกษายุค “NEW NORMAL”

19/05/2020

นับเป็น “มหาวิทยาลัยเอกชน” ที่อยู่ในระดับชั้นนำของเมืองไทย โดยเฉพาะด้านกีฬาที่ผงาดเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถึง 3 สมัย ติดต่อกันสอดคล้องกับสโลแกนที่ว่า “WE ARE THE PROFESSIONALS. สถาบันศึกษาแห่งความเป็นมืออาชีพ” ที่ผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำสังคมมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม นำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติ

ล่าสุด “รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดีหญิงเก่งและแกร่ง แห่ง “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี”เตรียมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19
รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีปณิธานที่จะสร้างสรรค์ให้สถาบันการศึกษาเป็นที่รวมองค์ความรู้วิชาการแขนงต่างๆ อันล้ำเลิศ ทันสมัยและบุคลากรที่มีความสามารถเชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาเรียน และดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติตามปรัชญาแห่งสถาบันที่ว่า “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามาเกือบ 20 ปีแล้ว ปัจจุบันเปิดสอนในทุกระดับปริญญา ระดับปริญญาตรี 15 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ,คณะนิติศาสตร์,คณะรัฐศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์,คณะศิลปศาสตร์,คณะนิเทศศาสตร์,คณะพยาบาลศาสตร์,คณะบัญชี,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะดุริยางคศาสตร์,คณะสาธารณสุขศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์,คณะศิลปกรรมศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์,คณะรัฐศาสตร์,คณะบริหารธุรกิจ,คณะดุริยางคศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต),คณะนิเทศศาสตร์ ส่วน ระดับปริญญาเอก ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์,คณะรัฐศาสตร์,คณะบริหารธุรกิจ และ คณะดุริยางคศาสตร์

“จากการเรียนการสอนของทุกคณะ ทุกสาขา ทุกระดับปริญญา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ได้บรรลุตามพันธกิจสำคัญคือ การมุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศมุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญมุ่งทำนุบำรุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมุ่งพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป”
รศ.ดร.บังอร กล่าวด้วยว่า สำหรับปีการศึกษาใหม่ ปี 2563 ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นแบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19ซึ่งที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด เช่น การงดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยปรับรูปแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด พร้อมทั้งให้แจกเอกสารสรุปเนื้อหาสำคัญของแต่ละวิชา ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษาต่อไป
นอกจากนี้ยังได้มีการระดมคณาจารย์และนักศึกษาช่วยกันผลิตเจลล้างมือ แฮลกอฮอล์ 72 % ที่ให้ความสะอาดแล้ว ยังมีกลิ่นหอมและทำให้มือนุ่ม สำหรับแบ่งปันกันใช้ในทุกคณะ ภาควิชา สำนัก และสถาบันในเครือฯ อีกทั้งยังผลิตเพื่อแจกฟรีให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลใกล้เคียงรวมถึงการรณรงค์ใช้หน้ากากอนามัย การดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้อในสถาบันการศึกษาอีกด้วย

สำหรับรูปแบบของการปฐมนิเทศนักศึกษาผ่านออนไลน์นั้นได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณบดี,ผู้อำนวยการหลักสูตร,ผู้อำนวยการสำนัก,และคณาจารย์คณะต่างๆ ร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนการสอน หน่วยต่าง ๆ พร้อมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือ นักศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการเรียนการสอนและการปฏิบัติตัวอย่างครบถ้วน ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังของเชื้อไรวัส COVID-19
“อยากฝากนักศึกษาทุกๆ คนว่า สถานการณ์ COVID-19 ในขณะยังไม่ปกติ แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปภายใต้ชีวิตยุค…New Normal…ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยรูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต…ขอให้กำลังใจและส่งความปรารถนาดีไปยังนักศึกษาทุกๆ คนนะคะ” รศ.ดร.บังอร อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวในท้ายที่สุด
ทั้งนี้นักศึกษาใหม่สามารถเข้าไปรับชมและรับฟังการปฐมนิเทศออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ที่ Facebook มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี-BTU สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ BTU CHANNEL www.bkkthon.ac.th และสามารถชมย้อนหลังทุกคณะได้ที่ youtube ช่อง BTU CHANNEL

No Comments

    Leave a Reply