Daily Archives

25/05/2020

News

ชป.ย้ำฝนตกลงมาในระยะนี้ เน้นเก็บกักให้มากที่สุด หลังอุตุฯเตือนมิ.ย. – ก.ค. 63 อาจเกิดฝนทิ้งช่วง

25/05/2020

แม้จะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ในระยะนี้ แต่ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย ประกอบกับต้องส่งน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำฤดูฝน เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ย้ำเน้นกักเก็บน้ำฝนให้มากที่ส […]…