Daily Archives

30/05/2020

News

ชป.ลุยจัดตั้งกลุ่มปริหารการใช้น้ำชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย

30/05/2020

นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เปิดเผยว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่อ […]…