Daily Archives

18/05/2020

PR NEWS

รับมอบแอลกอฮอล์สู้ภัยโควิด-19

18/05/2020

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) มอบหมายให้นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการอ.ส.ค. เป็นตัวแทนรับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 700 ขวดจ […]…