News

ชป.ระบายน้ำลดระดับเก็บกักช่วยราษฎรที่ยังอยู่ในพื้นที่อ่างฯโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ

07/10/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนโป่งขุนเพชร เพื่อกักเก็บน้ำหลังการก่อสร้างเสร็จ ทำให้เกิดน้ำท่วมเส้นทางเข้าออกและบ้านเรือนชาวบ้านห้วยทับนายน้อย นั้น

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นได้ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 พบว่าน้ำได้เอ่อท่วมเส้นทางสัญจรของราษฎรบริเวณคุ้มบ้านห้วยทับนายน้อย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งราษฎรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิการครอบครองเข้าอยู่อาศัยและการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ โดยก่อนหน้าที่จะเริ่มเก็บกักน้ำตามนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการเก็บกักน้ำ พร้อมปิดประกาศประชาสัมพันธ์แผนการเก็บกักน้ำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ได้ดำเนินการพร่องน้ำเพื่อลดระดับเก็บกักน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้ว

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินและอาคารประกอบแล้วเสร็จ คงเหลืองานก่อสร้างคลองระบายน้ำ ด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นและอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงทา ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งบริเวณพื้นที่รับประโยชน์จากประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ ในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า ตลอดจนบริเวณพื้นที่ลำน้ำชีตอนบน โดยได้เริ่มเก็บกักน้ำตามนโยบายของจังหวัดชัยภูมิและสอดคล้องกับนโยบายของกรมชลประทาน มีการเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ซึ่งจากอิทธิพลของพายุโนอึลที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจำนวนมาก ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 23.20 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุที่ระดับน้ำเก็บกักปกติ ส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ราษฎรครอบครองที่ทำกินในบริเวณคุ้มบ้านห้วยทับนายน้อย สูงประมาณ 0.50-0.80 ม. ซึ่งพื้นที่บางส่วนกรมชลประทานได้จ่ายค่าขนย้าย(ที่ดิน) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ไปแล้ว แต่ยังคงมีราษฎรบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เนื่องจากต้องการให้จัดหาที่ดินทำกิน ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกรมชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ และกลุ่มสมัชชาคนจน

No Comments

    Leave a Reply