News

ชป.ร่วมจัดนิทรรศการโขง เลย ชี มูล เพื่อความสมบูรณ์ของคนอีสาน

01/10/2020

 

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เข้าร่วมในงานสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารงบประมาณน้ำโขง เลย ชี มูล เพื่อความสมบูรณ์ของคนอีสาน” โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน สำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “โครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล ตลอดจนวิธีการจัดทำ ติดตาม และการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ทำการศึกษาโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กว่า 30 ล้านไร่ หากโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวอีสานใต้ได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ภาครัฐได้คำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเปิดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฯให้กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมและให้ข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางต่อไป

No Comments

    Leave a Reply