News

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาหนองหาร บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างยั่งยืน

24/10/2020

กรมชลประทาน เร่งดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำพุง หนองหาร จังหวัดสกลนคร

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภูริทัตโต โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า หนองหาร เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญ ของจังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ประมาณ 77,016 ไร่ ความจุ 266 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำหลากบริเวณที่ราบตอนล่างของหนองหาร ส่วนในฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำในลำน้ำพุงมีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำพุง บริเวณ อ.เมืองสกลนคร และ อ.โคกศรีสุวรรณ โดยประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ จะทำหน้าที่ตัดปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนจากลำน้ำพุงก่อนไหลลงหนองหารได้ถึงร้อยละ 40 ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมได้ 10,857 ครัวเรือน 33 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่พื้นที่ลำน้ำพุงและลำน้ำก่ำ ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสหกรรม พื้นที่รับประโยนช์กว่า 78,358 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ของ อ.โคกศรีสุวรรณ จ.สกลนคร ได้อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply