News

ชป.เร่งผู้รับเหมาแก้ไขงานถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ อ.นาโยง จ.ตรัง

08/10/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการร้องเรียนงานก่อสร้างถนนเลียบคลองส่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พื้นทางบดอัดไม่ได้มาตรฐาน ไม่ลงหินคลุก และไม่ได้ดำเนินการตามแบบที่ระบุไว้ว่าต้องขุดหน้าดินออกก่อน และตรวจสอบจุดอ่อนตัวให้ดี ก่อนทำการขุดและบดอัดเกลี่ยด้วยลูกรังเป็นชั้นๆให้สม่ำเสมอ ผลงานจึงออกมาไม่ได้มาตรฐาน ฝากต้นสังกัด และหน่วยงานตรวจสอบจัดการด้วย นั้น

นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ชี้แจงกรณีนี้ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย (นางน้อย) ระยะทาง 6.350 กม. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ผู้รับจ้างคือ บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 จากการตรวจสอบ พบความเสียหายบริเวณถนนริมคลองส่งน้ำสาย 3L-LMC ฝั่งขวา ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย ช่วง กม.1+050 ถึง กม.1+350 ความยาวประมาณ 300 เมตร เนื่องในช่วงวันที่ 18 – 19 กันยายน 2563 เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ จากอิทธิพลของพายุ “โนอึล (Noul)” ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นทางของถนนจนเกิดการทรุดตัวและเกิดหลุมเป็นช่วงๆ

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างของกรมชลประทาน ได้ระบุให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง โดยหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจ้าง ภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากจากวันที่ได้ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว

โครงการชลประทานตรัง ได้ตรวจพบผิวถนนทางลาดยางชำรุดเสียหาย เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งเข้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวันถัดไปทันที (6 ต.ค. 63) ปัจจุบัน(7 ต.ค. 63) ผู้รับจ้างได้นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวแล้ว โครงการชลประทานตรัง จะควบคุมการแก้ไขงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทาง พร้อมเร่งรัดให้แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์โดยเร็วต่อไป

No Comments

    Leave a Reply