News

ชป.วางแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ แก้ภัยแล้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว

31/10/2020

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ล16 และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ จุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

ทั้งนี้ ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำหลากเป็นประจำ เนื่องจากบริเวณต้นน้ำของลุ่มน้ำมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพียงแห่งเดียว ส่วนบริเวณกลางน้ำมีเพียงฝายและประตูระบายน้ำ ประกอบกับด้านท้ายน้ำไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำคลองได้ อีกทั้งยังประสบปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำด้านปลายคลองอีกด้วย

กรมชลประทาน จึงได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี พร้อมอาคารประกอบในพื้นที่ บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆ พร้อมก่อสร้างถนนเลียบคลองตลอดลำน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ไร่ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก รวมไปถึงการป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม มี่สำคัญช่วยเก็บกักน้ำด้านท้ายของคลองภูมีก่อนไหลลงทะเลสาบ ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนอีกด้วย

ในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ ระยะ2 กรมชลประทานได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง ร.1 ให้ได้มากกว่า 1,000 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันดำเนินโครงการไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ของแผนงานฯ สามารถระบายน้ำได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ในช่วงฤดูน้ำหลาก

No Comments

    Leave a Reply