Daily Archives

25/02/2021

News

แก้มลิงศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 คืบหน้าร้อยละ 30 คาดกันยายนนี้แล้วเสร็จ

25/02/2021

กรมชลประทาน เดินหน้าขุดลอกแก้มลิงภายในศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หวังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เกิดปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่าอย่างรุนแรง ซึ่งคลองแม่ข่าเป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่สร้างเมืองเชียงใหม่โดยพญามังราย เมื่อ 725 ปีก่อน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย จิตอาสาวางมาตรการการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างเป็นระบบ ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือ มาตรการในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนคลองแม่ข่า…