Daily Archives

08/02/2021

News

รองฯประพิศ ติดตามงานประตูระบายน้ำแม่น้ำยมตอนล่าง จ.พิจิตร ย้ำฝนหน้านี้ต้องเก็บน้ำได้บางส่วน

08/02/2021

รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างประตูบายน้ำในแม่น้ำยม จังหวัดพิจิตร พร้อมประชุมเข้มเร่งเครื่องงานก่อสร้างให้เก็บกักน้ำได้บางส่วนในช่วงปลายฤดูฝนที่จะถึงนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที […]…