Daily Archives

10/02/2021

News

ชป.จัดปัจฉิมนิเทศจับมือทุกภาคส่วนเดินหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย

10/02/2021

กรมชลประทาน จับมือทุกภาคส่วนเดินหน้าผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.เมือง จ.เลย จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกั […]…