Daily Archives

13/02/2021

News

ชป.จัดรอบเวรส่งน้ำช่วยชาวสวนทุเรียนหนองเสือ จ.ปทุมธานี

13/02/2021

กรมชลประทาน ส่งน้ำตามรอบเวรให้เกษตรกรในเขตอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หลังพบว่าระดับน้ำในคลองชลประทานต่างๆ ในเขตอำเภอหนองเสือแห้งขอด ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหนองเสือ ได้รับความเดือดร้อนขาด […]…