Daily Archives

12/02/2021

News

เอ ไชยา – เบิ้ล ปทุมราช – ดร.ทวีศักดิ์ – อ.คฑา พร้อม 3 สาว หนูสิ สิริรัตน – แอปเปิ้ล กิรษา – น้องอลิศ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “มาฆบูชา2564”

12/02/2021

เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ. 2564 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์กรมการศาสนาฯ ร่วมจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ ศิลปินดาราส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำวันมาฆบูชา พ.ศ. 2564 เพื่อนำศิลปินมาร่วมเป็นสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนและเยาวชนของชาติ ได้ตระหนักรู้ในคติธรรมหัวใจพระพุทธศาสนา ละชั่ว ทำความดี ทำจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์และร่วมกิจกรรมมาฆบูชาประจำปีนี้แบบเฝ้าระวัง ในสถานการณ์โควิด19 อีกด้วย โดยในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปีนี้ ทางอธิบดีกรมการศาสนา นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ได้มีนโยบายในการประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย…