Daily Archives

18/02/2021

News

“สวพ.8”  ชูผลงานวิจัยสร้างรายได้คนชุมชน 5 โมเดล ผ่าทางรอดวิกฤติเศรษฐกิจช่วงโควิด-19

18/02/2021

“ สวพ.8” ผ่าทางรอดวิกฤติเศรษฐกิจ    เชิญชวนชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้ผลงานวิจัย 5 โมเดลด้าน “เทคนิคการพัฒนาชุมชนเกษตรพึ่งตนเอง”ในชุมชน 5 จว.ภาคใต้  เพื่อนำไปต่อยอด ขยายผลสร้างอัตลักษณ์สินค้าแบรนด์ของชุมชนกระตุ้นรายได้และเศรษฐกิจในชุมชนในช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19  นายจิระ    สุวรรณประเสริฐ   ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา (สวพ.8)  กรมวิชาการเกษตร   กล่าวว่า   จากภาวะวิกฤติในปัจจุบัน สวพ.8 เร่งหันมาส่งเสริมให้เกษตรกร  หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปนำผลงานวิจัยเกี่ยวกับ “เทคนิคการพัฒนาชุมชนเกษตรพึ่งตนเอง”…