News

ชป. เดินหน้าปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นฯ อ่างฯหนองช้างใหญ่ เมืองอุบลฯ หวังให้เสร็จภายในมิถุนายนปีนี้

17/02/2021

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและติดตั้งบานระบายแบบพับได้ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

สำหรับ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านนาดี ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโครงการที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและสั่งการให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้แล้วเสร็จในปี 2565 ประกอบไปด้วย การขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น พร้อมเสริมสันบานแบบฝายพับได้ การเสริมสันทำนบดินให้สูงขึ้น หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า 16 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 8,000 ไร่ จากเดิม 4,300 ไร่ เป็น 12,300 ไร่ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและติดตั้งบานแบบพับได้ ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้อีกประมาณ 2.50 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้

No Comments

    Leave a Reply