News

รองอธิบดีกรมชลประทาน เดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกตามนโยบาย RID No.1 Express 2020

14/10/2020

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการบริหารงานตามแนวทาง RID No.1 Express 2020 พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 13 โดยมี นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี

รองอธิบดีกรมชลประทานได้ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทาง RID No.1 Express 2020 และผลการบริหารงบประมาณปี 2563 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณประจำปี 2564 และงบประมาณประจำปี 2565 รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) พร้อมร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของสำนักงานชลประทานที่ 13 เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงานชลประทานที่ 13 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย “รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเป้า”

จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรของ นางน้ำอ้อย เสมทับ เกษตรกร ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายประศาสน์ สุขอินทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง ให้การต้อนรับ ซึ่งกรมชลประทานได้ส่งน้ำให้พื้นที่ทั้งหมด 298 ไร่ มีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานประมาณ 35 คน พร้อมรับฟังการบรรยายการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร จาก นายสมเกียรติ วอนเพียร ประธาน JMC นางอ้อย วอนเพียร อบต.ท่าตะคร้อ นายภูวนาท วอนเพียร ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำท่าตะคร้อก้าวหน้า 54 โดยจากเดิมที่ยังไม่มีคูคลองส่งน้ำ อาชีพของเกษตรกรคือการทำนาข้าว เมื่อมีคูส่งน้ำจึงเป็นการจัดหาน้ำช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร เกษตรกรทำไร่อ้อยซึ่งผลผลิตและรายได้ เฉลี่ยโดยรวมประมาณ 20 ตัน/ไร่ ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นพืชสวน ผลไม้ ได้แก่ ฝรั่ง ชมพู่ ใช้พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ โดยใช้น้ำจากคูส่งน้ำชลประทานในการเพาะปลูก ทำให้ได้ผลผลิตสูงและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีรายได้ประมาณไร่ละ 100,000 บาท/ปี สามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต และมีการพัฒนาด้านอาชีพได้อย่างมั่นคง

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ว่า กรมชลประทานพร้อมให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเชิงรุกด้านการบริหารจัดการน้ำตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรปฏิบัติตามแผนพัฒนาโครงการนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรฯ ของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอด เพิ่มคุณภาพผลผลิตให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานให้ความช่วยเหลือและดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิด

No Comments

    Leave a Reply