News

“อ.ส.ค.ผนึกความร่วมมือ “ซีพีเอฟ” หนุนใช้เทคโนโลยี เสริมเขี้ยวเล็บเกษตรกรโคนมไทย

10/02/2021

วางเป้า 64 หนุนพัฒนาศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและเกษตรกรโคนมในเครือข่ายของ
อ.ส.ค. เพิ่ม 7 แห่งทั่วประเทศเข้าสู่ “การเกษตรแบบแม่นยำ” เพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ตลอดจนร่วมกันสร้างผลผลิต น้ำนมที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย สู่ผู้บริโภค

นายสุชาติ   จริยาเลิศศักดิ์   รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถเกษตรกรโคนมไทยให้ดำรงอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน   โดยเมื่อเร็วๆนี้อ.ส.ค. ได้จับมือกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย “โครงการสี่ประสาน สร้างความยั่งยืนโคนมไทย”

โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมาย  ในการนำเทคโนโลยีทันสมัยในการนำมาศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและเกษตรกรโคนมในเครือข่ายของ อ.ส.ค. ให้ก้าวสู่ “การเกษตรแบบแม่นยำ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมนมไทยทั้งห่วงโซ่  อาทิ  การนำเทคโนยีทันสมัยมาพัฒนากระบวนการผลิตน้ำนมให้มีมาตรฐาน  ช่วยให้ตัวชี้วัดด้านคุณภาพและประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยที่ดีขึ้น ทั้งค่าองค์ประกอบน้ำนม ผลผลิต ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม รวมถึงด้านความสะอาดของน้ำนม   โดยตั้งเป้าหมายต้องมีค่าโซมาติกเซลล์ (ค่า SCC) ไม่เกิน 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามเกณฑ์การรับซื้อน้ำนมดิบตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

สำหรับความร่วมมือกับ อ.ส.ค. กับซีพีเอฟในครั้งนี้  ถือเป็นมิติที่ดีของวงการอุตสาหกรรมนมไทย เนื่องจากเป็นที่ทราบดีว่าซีพีเอฟเป็นผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ที่มุ่งพัฒนาอาหารสัตว์บกคุณภาพสูงเพื่อเกษตรกรมาโดยตลอด ขณะที่ อ.ส.ค. เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นผู้รับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพ การผนึกกำลังอย่างเข้มแข็งร่วมกันในครั้งนี้จึงถือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก  ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.ค. มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 5 แห่งที่ได้ร่วมมือกับซีพีเอฟในการพัฒนาตลอดกระบวนการผลิตน้ำนมให้มีมาตรฐาน

ด้านนายเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า  ในปีนี้ ซีพีเอฟตั้งเป้าหมายในการขยายโครงการพัฒนาศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและเกษตรกรโคนมในเครือข่ายของ อ.ส.ค.เพิ่มขึ้นอีก 7 แห่ง ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วประเทศคาดว่าจะมีประชากรโคนม มากกว่า 12,000 ตัว
มุ่งเป้าสู่ “การเกษตรแบบแม่นยำ” ด้วยการเก็บข้อมูลบันทึกการเลี้ยง สำหรับนำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และสามารถวัดผลได้ พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และมาตรฐานของซีพีเอฟสู่เกษตรกรโคนม มุ่งเน้นให้คนเลี้ยงโคนมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนร่วมกันสร้างผลผลิต  น้ำนมที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย สู่ผู้บริโภค

ที่ผ่านมา  ซีพีเอฟได้เริ่มต้นความร่วมมือพัฒนาศูนย์นมและเกษตรกรโคนมในเครือข่ายของ อ.ส.ค. รวม 5 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ได้แก่ สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี, สหกรณ์โคนมน้ำพอง จ.ขอนแก่น, สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ จ.อุดรธานี, สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คลำพญากลาง จ.สระบุรี

No Comments

    Leave a Reply