News

มกอช. เปิดสัมมนาระดมความคิด พัฒนาศักยภาพการส่งเสริมนำมาตรฐานไปใช้ ให้เกิดประโยชน์

15/11/2020

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มอบหมายให้ นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อการส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ ของกองส่งเสริมมาตรฐาน” โดยมีเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมมาตรฐาน และผู้แทนจากสำนัก/กอง/ศูนย์ จำนวน 50ราย เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ รวมถึงเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการยกระดับและส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้

สำหรับกิจกรรมในการสัมมนา ประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม การระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 และกิจกรรมปรับทัศนคติและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร

No Comments

    Leave a Reply