News

ชป.เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับความเป็ยอยู่ของราษฎรในพื้นที่ จ.พะเยา

15/11/2020

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตจังหวัดพะเยา โดยมี นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.งิม อ.ปง และ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนได้อีกด้วย

ด้าน นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ยาว 508 เมตร สูง 27 เมตร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าร้อยละ 20 หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 10.07 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านราษฎรพัฒนา ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ยาว 160 เมตร สูง 18 เมตร โดยกรมชลประทานมีแผนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 3.0 ล้าน ลบ.ม.

หากทั้ง 2 โครงการแล้วเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร ให้กับราษฎรในพื้นที่ อ.ปง และ อ.เชียงม่วม จ.พะเยา นับว่าเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ได้อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply