News

กรมชลฯเตรียมชง อ่างคลองโพล้-แม่ตาช้าง 4.8 พันล้านเข้าครม.

03/10/2020

กรมชลประทานเตรียมข้อมูล 2 อ่างฯวงเงินรวม 4.8 พันล้าน เข้าครม. หลัง กนช.เห็นชอบอ่างฯคลองโพล้หนุนอีอีซีและแม่ตาช้างแก้แล้งเชียงรายเพิ่มพื้นที่ชลประทานเกือบ 5 หมื่นไร่

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้เตรียมข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง วงเงิน 3,561 ล้านบาทและโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย วงเงิน 1,325 ล้านบาท เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้ ภายหลังทั้งสองโครงการได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อีอีซีและภาคเหนือ

“ ทั้งสองโครงการ เจ้าหน้าที่กรมชลฯได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานราชการทุกระดับ องค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการมาร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งการรับฟังประชาชนจะเป็นการช่วยให้โครงการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด อะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงก็ช่วยกันระดมความเห็น ซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้สำคัญของประเทศมีปัญหาขาดแคลนน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอ่างเก็บน้ำคลองโพล้นอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรใน อ.แกลง อ.เขาชะเมา อ.วังจันทร์ ยังเป็นแหล่งน้ำสำรองให้กับพื้นที่อีอีซีของประเทศด้วย ขณะที่อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ” นายประพิศกล่าว

ทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้แผนพัฒนารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ความจุ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 30,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในเขตอำเภอเขาชะเมา บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากในเขตอำเภอแกลง และเป็นแหล่งน้ำสำรองสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี (2565-2567) งบประมาณ 3,561 ล้านบาท และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย ความจุ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 1,325 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี (2565-2567) เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 17,200 ไร่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประชาชนได้รับประโยชน์ 4,775 ครัวเรือน

No Comments

    Leave a Reply