News

ชป.จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ รับแก้มลิงวังทองแดง คาดแล้วเสร็จปีนี้เริ่มเก็บน้ำได้ 

24/02/2021

กรมชลประทาน จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย รองรับการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม หลังโครงการแก้มลิงวังทองแดงคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 97 ใกล้แล้วเสร็จ คาดจะเริ่มเก็บกักน้ำได้ในช่วงฤดูฝนปีนี้ ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 ร่วมกับโครงการชลประทานสุโขทัย ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำแก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกผู้ใช้น้ำ รวมกว่า 170 คน เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติให้จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้น ภายใต้ชื่อ กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการแก้มลิงวังทองแดง เพื่อร่วมกันบริหารจัดการและแบ่งปันน้ำจากแก้มลิงวังทองแดงอย่างทั่วถึง

สำหรับโครงการแก้มลิงวังทองแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีความจุที่ระดับเก็บกักประมาณ 9.90 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้างานก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ 97 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ และจะเริ่มเก็บกักน้ำได้ในช่วงฤดูฝนหน้าที่กำลังจะมาถึง หากแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นประมาณ 8,760 ไร่ ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง รวมไปถึงสามารถช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply