News

ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

18/03/2022


นายพลดล เจนนุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางธัญภา สกุลศรีจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มอาชีพผู้ปลูกดอกจำปี สังกัดสหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จำกัด ณ สวนนายพยุง หนูแย้ม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาววนาพร ทองทิ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการฯ วัตถุประสงค์การประชุมฯ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ที่มีศักยภาพ การจัดจำหน่าย การจัดทำข้อมูลสินค้า การออกแบบแคตตาล็อค และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึง เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริม แนะนำการจัดทำบัญชีสหกรณ์ และร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดทำบัญชี โดยมุ่งพัฒนากระบวนการจัดทำบัญชีตั้งแต่ระดับสมาชิกสหกรณ์ บัญชีกลุ่มสมาชิก และบัญชีสหกรณ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีสหกรณ์ต่อไป

No Comments

    Leave a Reply