News

ชาวบ้านแลง เมืองรถม้า ปลื้ม..อ่างเก็บน้ำแม่อางฯ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

12/03/2022

กรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ พัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวบ้าน ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง แล้วเสร็จเมื่อปี 2564 เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับให้ราษฎรในพื้นที่ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ต่อเนื่องมาหลายปี มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุเก็บกัก 3.12 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนส่งไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนให้กับฝายแม่อางบ้านดงและฝายแม่อางน้ำล้อมได้ประมาณ 4,000 ไร่ ส่วนในฤดูแล้งช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้อีกประมาณ 2,500 ไร่ จากเดิมที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมไปถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งใหม่ให้ราษฎรในพื้นที่ได้บริโภคและมีรายได้เสริม ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นอย่างยิ่งต่อพี่น้องชาวบ้านแลง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระราชดำริ ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่อางฯ สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในทุกด้าน ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ำกินน้ำใช้ และการเกษตรตลอดทั้งปีอย่างไม่ขาดแคลน” นายประพิศฯ กล่าวในที่สุด

No Comments

    Leave a Reply