Daily Archives

11/09/2020

News

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อการประชาสัมพันธ์”

11/09/2020

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร(สสส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย(Social Media)เพื่อการประชาสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 9-1 […]…