Daily Archives

18/09/2020

News

สทนช.ยกปัญหาปากท้อง-คุณภาพชีวิตประชาชนโยงแนวทางจัดการน้ำคลุม22ลุ่มน้ำ

18/09/2020

สทนช.เร่งแก้ปมจัดการน้ำยั่งยืน เตรียมยกพื้นที่นำร่องทดลองการใช้หลักเศรษฐกิจสังคม กำหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการตอบโจทย์แก้ปัญหาน้ำในทุกมิติก่อนขยายผลครอบคลุมทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขา […]…