Daily Archives

14/09/2020

News

มกอช. เดินหน้ายกระดับเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน

14/09/2020

มกอช. เดินหน้ายกระดับเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรตลอดทั้งห่วงโซ่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงาน […]…