News

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อการประชาสัมพันธ์”

11/09/2020

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร(สสส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย(Social Media)เพื่อการประชาสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย.2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดย

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ร่วมด้วยนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายเรื่อง การประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ปรับเรื่องการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประชาชน หน่วยงานรัฐ/เอกชน ได้รับรู้บทบาทภารกิจและการขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด ในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาและการพัฒนาภาคเกษตร สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกร ภาคการเกษตร รวมถึงการช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์สินค้า/ผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเรื่องการตลาดและจำหน่ายสินค้าจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งการรับ – ส่งข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนั้น พฤติกรรมผู้รับสารได้ปรับเปลี่ยนจากการสื่อสารและรับข้อมูล/ข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ มาเป็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน การทำประชาสัมพันธ์จึงต้องพัฒนาสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารได้แบบทันทีทันใดหรือ real-time

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้พิจาณาเห็นว่า เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้สามารถผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสภาเกษตรกรฯได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการอบรม “เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย(Social.Media)เพื่อการประชาสัมพันธ์” ขึ้น ด้วยหัวข้อการอบรม เทคนิควิธีการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย บรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน นายพานิชย์ ยศปัญญา และทีม , การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยนางสาวอรณีย์ รอดสวัสดิ์ และทีมจากโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ , การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย(Social Media)เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยนายสุขสม ครองบุญเรือง โปรดิวเซอร์และแอดมินเพจ FEED และทีม ด้วยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กว่า 100 คน ได้มีความรู้ มีความเข้าใจเพิ่มเติม สามารถนำไปใช้ผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย (Social.Media) ที่มีคุณภาพสามารถประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด และสะท้อนปัญหาเกษตรกร ภาคการเกษตรและผลงานได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์มีผู้รับรู้อย่างกว้างขวางต่อไป

No Comments

    Leave a Reply