News

กรมชลประทานเดินหน้าฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด เพิ่มพื้นที่แก้มลิงแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

11/09/2020

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแผนงานและความก้าวหน้าการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง กรมธนารักษ์ กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ในระยะเร่งด่วน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ตามมติเห็นชอบแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และประมง ตลอดจนเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้แก่

1.การขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด ปริมาณดินขุด 12 ล้าน ลบ.ม. กรมชลประทาน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด ดำเนินการขุดลอกบึงรวมทั้งสิ้น 17.500 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งได้ดำเนินการขุดลอกมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2663 รวมปริมาณ 6.446 ล้าน ลบ.ม. และมีแผนที่จะดำเนินการขุดอีกต่อไปในปี 2564 – 2567 อีกประมาณ 11.054 ล้าน ลบ.ม.
2.การขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด ระยะทาง 56 กม. จะเริ่มดำเนินการในปี 2564
3.การขุดบึงบอระเพ็ดลักษณะเป็น deep pool จำนวน 4 แห่ง อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63
4.การปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองบอระเพ็ด อยู่ระหว่างการออกแบบและปรับปรุง
5.การปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางปอง อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบและปรับปรุง
6.การบริหารจัดการน้ำในบึง โดยการบริหารจัดการน้ำในระดับต่างๆให้สอดคล้องกับภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอีกทางหนึ่ง

No Comments

    Leave a Reply