Daily Archives

01/09/2020

PR NEWS

ผู้ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 และผู้สืบททอพิธีกรรมแห่งล้านนา

01/09/2020

เพิ่งจะได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน “นารายณ์ทอง” ประจำปี 2563 สาขาผู้ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งก็ถือว่ารางวัลเป็นเครื่องเตือนใจให้ “อ.หนานบุญ มหามนต์สิทธาจารย์” (กฤษฎิ์ชณวงศ์ ชูทรั […]…