News

มกอช. เดินหน้ายกระดับเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน

14/09/2020

มกอช. เดินหน้ายกระดับเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน
ส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรตลอดทั้งห่วงโซ่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย เชื่อมั่นด้วยมาตรฐาน เครื่องหมายรับรอง สถานที่จำหน่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อให้ความรู้ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การใช้เครื่องหมายรับรองเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง ทั้งเครื่องหมาย Organic Thailand และเครื่องหมายรับรองของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการภายใต้โครงการสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการของสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการตามสอบและการเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ณ โรมแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ดร.จูอะดี เปิดเผยว่า มกอช. เป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย เพื่อยกระดับเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์และนำไปใช้เพื่อการตรวจสอบรับรองตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว จำนวน 8 ฉบับ ครอบคลุมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งพืชอินทรีย์ สัตว์น้ำอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ และเส้นไหมอินทรีย์

ทั้งนี้ มกอช. ได้ส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ทั้งในระดับต้นน้ำและกลางน้ำ โดยให้ความรู้ แก่เกษตรกรในการปฏิบัติให้ได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการทำระบบการควบคุมภายใน (internal Control System : ICS) เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองตามมาตรฐานและแสดงเครื่องหมาย Organic Thailand ส่วนในระดับปลายน้ำ ได้มีการจัดทำโครงการสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งมาตรฐานระดับประเทศ (Organic Thailand) และมาตรฐานของประเทศคู่ค้าสำคัญ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ เข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ง่าย และสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปัจจุบันมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 แห่ง 340 สาขา

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างตลอดห่วงโซ่ มกอช. ยังได้ส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร เช่น การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้ามาตรฐานผ่านเว็บไซต์ดีจีทีฟาร์มดอทคอม หรือ www.dgtfarm.com โดยที่ผ่านมา ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและผู้ที่สนใจผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างอุปสงค์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น

นอกจากนี้ มกอช. ได้จัดทำระบบการตามสอบสินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยการใช้ระบบ QR Trace on Cloud ทำให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงข้อมูลของสินค้าเกษตรนั้นอย่างละเอียด ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริโภค

“การเชื่อมโยงเครื่องมือและโครงการต่างๆ ของ มกอช. จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการส่วนกลางน้ำและปลายน้ำ รวมทั้งผู้บริโภค ในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการจัดการระบบ ของสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ที่จะทำให้เกิดการขยายผลให้เกิดความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานได้มากขึ้น สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ตามหลักการข้อหนึ่งของ เกษตรอินทรีย์ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของประเทศ” ดร.จูอะดี กล่าว

No Comments

    Leave a Reply