Daily Archives

10/09/2020

News

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงผันน้ำจากลุ่มน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี

10/09/2020

เติมอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง สำรองน้ำเฉพาะกิจ ฤดูฝน ปี 2563 หวังสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจ EEC วันนี้ (10 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธา […]…