News

ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลยักษ์ จ.ชัยนาท 

10/09/2020

“สทนช.”ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลยักษ์ จ.ชัยนาท เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำชาวชัยนาท พร้อมหนุนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งเครื่องเต็มสูบ ชูเป็นแหล่งน้ำต้นทุน เสริมสร้างความมั่นคงด้านเกษตรกรรม  เสริมระบบกระจายน้ำพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่   ยันชาวชัยนาทมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

ดร.สมเกียรติ  ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่(RBF) ตำบลหาดท่าเสา   อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท ว่า  รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในขณะนี้ เนื่องจากปริมาณฝนในหลายพื้นที่ที่ยังมีปริมาณน้อยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคบริโภค หรือน้ำเพื่อการเกษตร ขณะเดียวกันจะต้องพิจารณาแนวทางเก็บกักน้ำฝนไว้ในทุกรูปแบบทั้งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินให้มากที่สุดเพื่อรองรับฤดูแล้งหน้าที่จะมาเยือนในปีต่อไป

สำหรับโครงการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (RBF) ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย เทียบเท่าระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ที่เมือง Wallingford ประเทศอังกฤษ ถือเป็นอีกหนี่งนวัตกรรมด้านการพัฒนาน้ำบาดาลของประเทศไทยที่จะเป็นต้นแบบให้นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำกับพื้นที่อื่นๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านจำนวนเกษตรกรและพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ รวมถึงปริมาณน้ำบาดาลที่มีให้ใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดสร้างขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและเป็นการหาแนวทางพัฒนาน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินในบริเวณพื้นที่ริมชายฝั่งแม่น้ำ โดยนำองค์ความรู้เทคนิคและวิธีการในการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แบบVertical Riverbank Filtration ไปใช้วางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินในบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อวิกฤตภัยแล้งพื้นที่จังหวัดชัยนาท และจะเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในพื้นที่อื่นๆที่อยู่ใกล้แม่น้ำในอนาคตได้ต่อไป

ด้านนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวเพิ่มเติมว่า บ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (RBF) เป็นการก่อสร้างระบบประปาขนาดความจุ 300 ลบ.ม.ความสูง 30 เมตร พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบท่อกระจายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150/100/75 มม.ความยาวรวม 5,800 เมตร คลอบคลุมบ้านประจำรังหมู่ที่ 2 บ้านบางก้านเหลือง หมู่ที่ 3 และบ้านธัญญอุดม หมู่ที่ 6 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่บ้านธัญญอุดม ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท รวม 8 หมู่บ้าน 1,484 ครัวเรือน ประชากรกว่า 5,000 คนมีน้ำอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการระบบกระจายน้ำและส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ได้อีกทางหนึ่งด้วย  นอกจากนี้จะมีปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาได้กว่า 1.46 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถให้ประชาชนใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 8 พันคน และสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่า 6.2 พัน ไร่  ซึ่งในอนาคตจะดำเนินการขยายระบบท่อกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดท่าเสาและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย.

 

No Comments

    Leave a Reply