News

ชป.เดินหน้าโครงการฯขยายคลองลอย แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ พื้นที่จ.อุตรดิตถ์ และสุโขทัย

11/09/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอย จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ หวังแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรของ 6 ตำบล 4 อำเภอ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย รวมพื้นที่กว่า 57,000 ไร่

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียงวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาแหล่งน้ำ เพราะ “น้ำ” เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งด้าน การอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมากรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค ตลอดจนประโยชน์อื่นๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่าน

​สำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรมชลประทาน จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรค์โลก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 450 วัน โดยมีแนวทางการศึกษา ประกอบด้วย (1) การศึกษาความเหมาะสมโครงการ (2) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (3) การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคมและวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ และ (4) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทั้งนี้ ในส่วนของการประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการฯและแนวคิดในการพัฒนาโครงการฯเบื้องต้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้โครงการฯดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้สามารถการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต

No Comments

    Leave a Reply