News

มกอช. ปรับโฉมองค์ความรู้สู่ดิจิทัล หวังให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตร

28/05/2020

มกอช. ปรับโฉมองค์ความรู้สู่ดิจิทัล หวังให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งผู้บริโภค ได้รับรู้ข่าวสารด้านมาตรฐานอย่างทั่วถึง สะดวก ฉับไหว ลดค่าใช้จ่าย และที่สำคัญช่วยกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสารด้านมาตรฐาน ในรูปแบบ e-book โดยในปี 2562 ได้จัดทำอลค์ความรู้ จำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ 1.แผ่นพับเข้าใจใหม่เข้าใจใหม่ เกษตรอินทรีย์ และ GAP 2.สินค้าเกษตรปลอดภัย มั่นใจเครื่องหมาย Q 3.คู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ มกษ.6909-2562 4.จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ 2561 5.จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2562 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 6.จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ 2562 7.จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ 2562 8.จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ 2562 9.คู่มือ การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองฟาร์มมาตรฐาน 10.รายงานประจำปี มกอช. ปี 2561 (ฉบับภาษาไทย) และ11.รายงานประจำปี มกอช. ปี 2561 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ขณะที่ ปี 2563 มีการจัดทำ e-book ไปแล้ว 4 เรื่อง ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว โรงปรับปรุงคุณภาพและโรงบรรจุขนาดเล็กเพื่อการผลิตข้าวสาร Q คู่มือ Q อาสา ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563 จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 และจดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 และจัดทำวีดิทัศน์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง DGTFarm ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน เรื่อง QR Trace on Cloud ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ และเรื่องการตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลง/สารตกค้าง จีที (GT Test Kit)
นอกจากนี้ ยังจัดทำ Infomotion จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 2.มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) 3.เลือกเครื่องหมาย Q และ Organic Thailand เทรนด์ใหม่น่าไลก์สำหรับคนใส่ใจสุขภาพ 4.ช้อปอย่างไร? ให้ได้สินค้าเกษตรปลอดภัยในช่วงวิกฤต COVID-19 5.หลักปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานในโรงรวบรวมผักผลไม้สดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 6.หลักปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ7.เครื่องหมาย Q ดีอย่างไร?

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มกอช. ได้รูปแบบการนำเสนอ e-book องค์ความรู้ด้านมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตรกร อาทิ เกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้บริโภค ได้รับรู้ข่าวสารด้านมาตรฐานอย่างทั่วถึง สะดวก ทุกที่ทุกเวลา และลดค่าใช้จ่าย ที่สำคัญช่วยลดการแพร่เชื้อ COVID-19 อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ e-book จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ 1.คู่มือเกษตรอินทรีย์ Organic 2.คู่มือเตรียมความพร้อมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) 3.คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563 4.การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2553) (ฉบับปรับปรุงใหม่) 5.สินค้าเกษตรปลอดภัย มั่นใจเครื่องหมาย Q (ฉบับปรับปรุงใหม่) 6.รายงานประจำปี มกอช. ปี 2562 (ฉบับภาษาไทย) 7.รายงานประจำปี มกอช. ปี 2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 8.จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2563 ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563 และ9.จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2563 ประจำเดือน มิถุนายน- กรกฎาคม 2563
“โดยเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค สามารถติดตามข่าวสารด้านมาตรฐาน ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ LINE : มาตรฐานเกษตรน่ารู้ Facebook : มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกอช. และเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ https://www.acfs.go.th ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้อันเป็นประโยชน์เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยแล้ว ยังช่วยสามารถช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติได้อีกด้วย”เลขาธิการ มกอช. กล่าว

No Comments

    Leave a Reply