News

ชป.ร่วมบูรณาการ พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูหนองหาร จังหวัดสกลนคร

09/12/2020


วันนี้(9 ธ.ค. 63)ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยมี พลเอกธัญญา เกียรติสาร รองประธานคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูหนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ร่วมกับนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนหลักการพัฒนาหนองหารในด้านต่างๆ ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หนองหาร เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร และภาคอีสาน มีพื้นที่ประมาณ 77,016 ไร่ ในช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำหลากบริเวณที่ราบตอนล่างของหนองหาร ส่วนในฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำในลำน้ำพุงมีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร นอกจากนี้ยังประสบปัญหาน้ำเน่าเสียจากการขยายตัวของตัวเมืองอย่างรวดเร็ว หลายหน่วยงานจึงได้ร่วมบูรณาการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาหนองหาร เพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

โดยในส่วนของกรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำในภาพรวมเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว ด้วยการดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำพุง บริเวณ อ.เมืองสกลนคร และ อ.โคกศรีสุวรรณ โดยประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ จะทำหน้าที่ตัดปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนจากลำน้ำพุงก่อนไหลลงหนองหารที่อำเภอเมืองสกลนคร ได้ถึงร้อยละ 40 ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมได้ 10,857 ครัวเรือน 33 หมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่พื้นที่ลำน้ำพุงและลำน้ำก่ำ ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสหกรรม พื้นที่รับประโยนช์กว่า 78,358 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ของ อ.โคกศรีสุวรรณ จ.สกลนคร ได้อีกด้วย

 

No Comments

    Leave a Reply