Daily Archives

31/12/2020

News

ชป.ร่วมส่งความสุขให้คนไทย ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564

31/12/2020

กรมชลประทาน ร่วมส่งความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้นโยบายของ   ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564”  ด้วยการส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้สนองนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย…