Daily Archives

21/12/2020

News

กรมชลประทานเร่งพร่องน้ำ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เตรียมรับมือฝนใหม่

21/12/2020

ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนชาวนราธิวาส ยะลา ปัตตานี เป็นอย่างมาก หลังเกิดอุทกภัย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงา […]…