News

กรมชลฯ เดินหน้าอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ หลังครม.อนุมัติ เพิ่มพื้นที่เกษตร

07/04/2022

กรมชลประทาน เดินหน้าวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง หลังครม.มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ หวังบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ เริ่มก่อสร้างได้ในปี 2566

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะรัฐมนตรี ที่ได้มีมติเมื่อ 5 เมษายน 2565 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเขาชะเมา รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแกลง นอกจากนี้ ในอนาคตปริมาณน้ำท่าส่วนเกินหลังจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว ยังสามารถนำไปสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)ได้อีกด้วย กำหนดแผนในการดำเนินโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565-2568 กรอบวงเงินงบประมาณ 3,561.62 ล้านบาท หากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำสำคัญอีกแห่งหนึ่งให้กับพี่น้องชาวจังหวัดระยอง

“โครงการดังกล่าว คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้ให้ความเห็นชอบมาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 กรมชลประทาน ได้ประสานความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเขื่อนหัวงานจะตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านสีระมัน ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา มีความจุเก็บกัก 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลประโยชน์ของโครงการฯ จะเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้เศรษฐกิจทั้งทุเรียนและมังคุด ในเขตอำเภอเขาชะเมา จำนวน 30,000 ไร่ มีครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 1,500 ครัวเรือน อีกทั้งยังจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากให้กับพื้นที่อำเภอแกลงได้อีกส่วนหนึ่งด้วย และยังสามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีแผนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2566 และจะเร่งรัดการดำเนินโครงการฯให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ในเร็ววัน” นายประพิศฯ กล่าวในที่สุด

No Comments

    Leave a Reply