Daily Archives

30/12/2020

News

แนวโน้มสถานการณ์น้ำฤดูแล้งปีหน้า หลายพื้นที่ปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย ต้องช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง

30/12/2020

แนวโน้มสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปีหน้า(2564) หลายพื้นที่มีน้ำต้นทุนน้อย โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำอย่างปราณีตและควบคุมให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (30 ธ.ค.63) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน ทั้งสิ้น 47,641 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 23,556 ล้าน ลบ.ม.…