Daily Archives

30/12/2020

News

แนวโน้มสถานการณ์น้ำฤดูแล้งปีหน้า หลายพื้นที่ปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย ต้องช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง

30/12/2020

แนวโน้มสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปีหน้า(2564) หลายพื้นที่มีน้ำต้นทุนน้อย โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำอย่างปราณีตและควบคุมให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้อย่างเคร่งคร […]…